Vedtægter

Vedtægter for Den Socialøkonomiske Forening PlatformPlus
 

1. Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er PlatformPlus. Foreningen er stiftet den.
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
Foreningens adresse er
MarselisborgCentret, 1. P. Ørums Gade 9-11, bygn. 1A 8000 Aarhus. 

2. Foreningens Formål

Foreningens formål er at udvikle, afprøve og drive platformsbaserede værktøjer, herunder etablering af job og ansættelsesfunktioner, som det ordinære arbejdsmarked ikke umiddelbart kan tilbyde. Det er således foreningens opgave at sørge for, at disse værktøjer gør det muligt for personer, for hvem funktioner som mikroiværksættere, selvstændigt ansatte og lignende er relevant arbejdsmarkedstilknytning, at få udbetalt honorarer for ydelser uden at være registreret med egen virksomhed. 

Foreningen forpligter sig endvidere på en målsætning om at samarbejde med udvalgte organisationer og enkeltpersoner om afprøvning og fortsat udvikling af værktøjerne samt at formidle erfaringer og initiativer til relevante interessenter. Forpligtelsen gælder også at opsøge og forsøge samarbejde med de eksisterende parter på arbejdsmarkedet. 

Foreningen formidler kontakt til socialøkonomiske virksomheder, frivilligcentre, virksomheder samt andre foreninger og organisationer. 

Foreningen ønsker at fremme aktionsforskning i relevante problemstillinger i forbindelse med de platformsbaserede værktøjer, den sætter i værk eller medvirker til at afprøve.

Foreningen vil tage del i og skabe nye netværk omkring muligheder for at støtte borgere med begrænset arbejdskapacitet såvel som borgere, hvis arbejdskapacitet udfoldes under særlige omstændigheder, til at udnytte den enkeltes arbejdsevne bedst muligt.

Foreningen definerer sig selv som en socialøkonomisk forening, der drives som en socialøkonomisk virksomhed.

Foreningen er almennyttig, og dens overskud og formue kan kun gå til at støtte foreningens formål.

3. Medlemmer

Enhver enkelt person eller juridisk person herunder en forening, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen afgør ved almindeligt flertal om en ansøger kan blive medlem. Et afslag skal ikke begrundes. Det er en betingelse for medlemskab, at et medlem til enhver tid har en e-mailadresse, hvor vedkommende kan kontaktes. 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen eller modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning ekskluderes af foreningen. En eksklusion kræver ikke nogen begrundelse.

En eksklusion træder i kraft ved bestyrelsens beslutning herom, men skal for at stå ved magt godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har før afstemningen max. 10 minutters taleret, men ikke stemmeret på denne generalforsamling.  

4. Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles ved en mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen efter afstemning. Dirigenten kan ikke være et medlem af bestyrelsen. Dirigenten bestemmer rækkefølge og taletid for medlemmer, der ønsker ordet. 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4) Stillingtagen til eventuelle forslag.   

5) Fastsættelse af kontingent. Indtil andet måtte blive besluttet af generalforsamlingen opkræves ikke kontingent. 

6) Valg af bestyrelse og evt. bestyrelsessuppleant/er. Evt. aflønning af bestyrelsen bestemmes af generalforsamlingen.

7) Valg af en revisor som kan være et af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. 

8) Eventuelt. 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4) skal med navns nævnelse tilstilles formanden for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.      

Forslag under 8) eventuelt kan ikke sættes til afstemning.     

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for medlemskab erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen kan afgive stemme på generalforsamlingen. En juridisk person skal dokumentere, hvem der på generalforsamlingen optræder på dennes vegne. Kun én kan gøre det. Afstemninger sker mundtligt ved håndsoprækning medmindre et flertal eller dirigenten bestemmer skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning udpeger dirigenten én eller flere stemmetællere. Dirigenten offentliggør resultatet. Dirigenten opbevarer eventuelt skriftligt afstemningsmateriale i 5 år. 

Såfremt generalforsamlingen beslutter, at der skal betales kontingent, medfører manglende rettidig betaling af kontingent eksklusion, såfremt bestyrelsen beslutter det.  

Ingen kan som fuldmægtig på en generalforsamling repræsentere mere end ét medlem udover sig selv. Der skal til dirigenten afleveres skriftlig og underskrevet fuldmagt. En fuldmagt er kun gyldig til én generalforsamling.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten straks efter generalforsamlingen.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved beslutning af et flertal i bestyrelsen, og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 10 medlemmer. Den skal afholdes senest fire uger efter, at en beslutning er truffet eller en begæring er modtaget.

6. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller flere medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er hele bestyrelsen på valg. Derefter er hele bestyrelsen på valg hvert andet år. Dirigenten afgør afstemningsmetoden. Generalforsamlingen afgør antallet af bestyrelsesmedlemmer, som altid skal være et ulige tal.

Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der varetager selve driften af PlatformPlus.

Ansættelse og afskedigelse af den daglige leder fortages af bestyrelsen, øvrige ansættelser i PlatformPlus sker i samarbejde med formanden i bestyrelsen og den daglige leder.

Bestyrelsen konstituerer efter valget sig selv med formand evt. næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Et mindretal har krav på kortfattet at få sin afvigende mening optaget i en bestyrelsesprotokol.

Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår, indtræder en eventuel bestyrelsessuppleant. Er der ingen suppleant valgt fortsætter den resterende bestyrelse som evt. omfordeler posterne.          

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. 

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

7. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling træffes beslutning om kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.

Regnskab og status skal inden generalforsamlingen forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor og skal på generalforsamlingen være tilgængelig for alle medlemmer. 

Generalforsamlingen kan beslutte, at revisor skal være en registreret eller statsautoriseret revisor. 

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der senest skal afholdes 5 uger senere.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Ovennævnte gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

MarselisborgCentret, d. 19. juni 2017